Local

LOCAL | ITM verifică agenţii economici din sectoarele de activitate cu rol ecologic

În    perioada   aprilie  – decembrie  2016,  se  va   desfăşura   campania  de   control privind verificarea  respectării  prevederilor  legale  în  domeniul securităţii şi  sănătăţii în muncă în unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile).   Aceasta  se va desfăşura în  două  etape, una  de instruire şi una de control la angajatori.

 

 1. MOTIVAREA ACŢIUNII

Relația dintre om şi mediul său natural reprezintă elementul fundamental al existenţei societăţii omeneşti. Economia verde desemnează o realitate deosebit de complexă, un ansamblu de activităţi care se regăsesc în toate sectoarele economice şi care au ca trăsătură comună raportarea directă la mediu în efortul de a proteja calitatea şi a stopa degradarea acestuia, de a conserva sau restabili echilibrele naturale, de a economisi resursele neregenerabile, inclusiv prin identificarea şi promovarea de soluţii alternative.

Definiţia dată are în vedere diferitele sectoare verzi în care se pot regăsi locurile de muncă cu caracter verde. În funcţie de abordarea problematicii, sectorul verde cuprinde fie numai activităţi legate strict de protecţia mediului şi administrarea resurselor naturale, fie, în alte cazuri, şi sectoarele tradiţionale care solicită competenţe noi (agricultură, creşterea animalelor) sau activităţile care nu sunt verzi în sine.

Acestea nu suferă modificări în sensul competenţelor necesare, dar care pot contribui în mod indirect la reducerea impactului negativ asupra mediului. O altă abordare a definirii locurilor de muncă verzi are în vedere impactul sau efectul pe care rezultatul muncii/activităţilor (produse şi servicii) îl are asupra mediului cât şi scopul activităţilor, dacă sunt sau nu direcţionate către reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Un alt aspect demn de menţionat este faptul că locul de muncă verde este privit ca un concept dinamic, care evoluează odată cu progresele în domeniul tehnologiilor mai „prietenoase” cu mediul, şi mai mult aceste locuri de muncă vor trebui reanalizate într-un interval relativ scurt de timp pentru a vedea dacă acestea ţin pasul cu progresele tehnologice înregistrate, şi cu prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 1. GRUPUL ŢINTĂ

Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de activitate considerate verzi:

cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică verde- eoliană, hidro, biogaz şi fotovoltaică; cod CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor; cod CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor; cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor refolosibile din deşeuri.

 • OBIECTIVELE ACŢIUNII

Obiective generale:

 • creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea şi recuperarea materialelor din deşeuri, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locurile de muncă verzi, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional, cât şi al mediului.
 • încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniile mai sus amintite.
 • promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate verzi.

Obiective specifice:

Verificarea angajatorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, parcurile eoliene, fotovoltaice,  al colectării, tratării şi al recuperării materialelor din deşeuri:

 • Lucrări de mentenanţă în unităţile de producţie a energiei electrice verzi;
 • Activitatea de colectare a deşeurilor;
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor;
 • Sortarea, recuperarea materialelor refolosibile din deşeuri;
 • Încărcarea şi transportul deşeurilor;
 • Compactarea deşeurilor.

Acţiunile de control se vor efectua în baza şi cu respectarea următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
 • G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
 • G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sancţiunilor, aprobată şi completată prin Legea nr. 180/2002;

În cadrul acţiunilor de control, se va verifica modul în care se respectă prevederile următoarelor acte normative în vigoare din domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 • G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată;
 • G. nr. 1091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă ;
 • G. nr. 971 / 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă ;
 • G. nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă ;
 • G. nr. 1146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr.1092/ 2006  privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de  expunerea la agenţi biologici în munca;

 • G. nr. 1051 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso – lombare;
 • G. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată şi completată.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!