LOCAL | Administratorii unor firme din Botoșani, amendați pentru munca la negru

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – Relaţii de Muncă, în perioada 01.01.2019 –30.06.2019, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 628 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 55 angajatori, au fost dispuse 963 măsuri de remediere, au fost aplicate 78 sancţiuni contravenţionale, dintre care 50 de amenzi în valoare totală de 689.000 lei şi 28 de avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă.

În perioada 01.01.2019 –30.06.2019, compartimentele Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă nedeclarată şi-au desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de actiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2019.

Astfel, în această perioadă, au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 600 de agenţi economici, cu un număr de 15224 de salariaţi din care 8207 de femei şi 9 minori cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani, 21 de angajatori fiind sancţionaţi pentru că foloseau muncă nedeclarată. Au fost depistate un număr de 39 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 4 femei şi 2 tineri  cu vârsta între 15-18 ani. În urma acestor verificări au fost aplicate 23 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 17 amenzi în valoare totală de 540.000 lei şi 6 avertismente. Au fost dispuse un număr de 21 măsuri.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum si a altor acte normative din dreptul muncii.

În acest sens, au fost aplicate un număr de 66 sancţiuni contravenţionale, dintre care 43 amenzi şi 23 avertismente,după cum urmează:15 amenzi în valoare de 500.000 lei pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractelor individuale de muncă, 2 amenzi în valoare de 40.000 lei pentru primirea la muncă fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 4 amenzi de 8000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, 3 amenzi în valoare de 6.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, 6 amenzi în valoare de 17.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului săptămânal şi un număr de 13 amenzi în valoare de 29.500 lei pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi,  valoarea totală a  amenzilor aplicate fiind de 601.000 lei.

Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G. 25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Pe parcursul semestrului I 2019, au fost efectuate 15  controale în comun cu Biroul pentru Imigrări Botoşani. A fost sancţionat un singur angajator cu amendă contravenţională în valoare de 80000 lei, pentru primirea la muncă a prsoanelor străine fără respectarea prevederilor O.G. 25/2014.

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000

referitoare la protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

În perioada 01.01.2019 –30.06.2019 nu s-au efectuat controale la agenţi de selecţie şi plasare a forţei de muncă întrucât din raportările transmise de aceştia la inspectorat rezultă că nu au desfăşurat activitate.

Verificarea modului în care angajatorii respectă  prevederile Legii 16/2017 şi a H.G. 337/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Deoarece la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a fost transmisă o singură comunicăre, conform prevederilor art.7 din H.G.337/2017, privind un  caz de salariat detaşat în cadrul prestărilor de servicii transnaţionale, în această perioadă nu au fost efectuate astfel de controale.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

La cele 21 de controale efectuate de către inspectorii de muncă în în această perioadă, nu au fost constatate încălcări ale prevederilor  Legii nr.202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 905 /2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În conformitate cu prevederile H.G.905/2017 privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, în termenul legal, s-au efectuat verificări la 612 angajatori în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019. S-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de 14000 lei şi 2 avertismente. Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 140 de măsuri .

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 01.01.2019 –30.06.2019 S-a efectuat un control. Nu s-au constatat contravenţii. 6 angajatori au achiziţionat registrul  de evidenţă a zilierilor în primele 6 luni, iar 56 angajatori a transmis la inspectorat copia registrului de zilieri completat, fiind înregistrate 19069 poziţii în registru.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2  din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.      

Pe parcursul  semestrului I  al anului 2019, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 33 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un număr de 4 unităţi nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 4 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Acţiuni la nivel naţional dispuse de Inspecţia Muncii sau organizate de alte instituţii în primul semestru al anului 2019.

În perioada 15.04.-31.05.2019 s-a desfăşurat acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul. Au fost organizate 6 acţiuni de informare, din care 3 cu persoane juridice şi 3 cu persoane fizice. Au fost informate 416 entităţi din care 67 de unităţi şi 349 persoane. Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a participat la campania „Informare Acasă! Siguranţă în lume!” organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni începând cu data de 09.04.2019.Prima etapă a fost dedicată tinerilor, elevilor şi studenţilor, organizată în data de 16.03.2019.

Campania Naţională pentru desfăşurarea acţiunilor de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41, 42, 43.

Echipele mixte constituite din inspectori de muncă din compartimentele de control din cadrul inspectoratului au efectuat 19 de controale. Un angajator a fost sancţionat pentru muncă nedeclarată cu amendă de 40000 lei. Acesta a folosit la muncă 2 tineri cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, fără să încheie contracte individuale de muncă. Pentru toate neconformităţile constatate la angajatorii controlaţi, s-au dispus 22 de măsuri.

 

În domeniul SSM

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sanatate si Securitate in Munca din Inspectoratul Teritorial de Munca Botosani elaborează, anual, un Program propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2019 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

–  Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă

– Compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

-număr controale organizate în perioada monitorizată, cu precizarea domeniului de verificare şi a actelor normative în baza cărora s-au efectuat acestea;

– 357 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea 108/1999 rep., L319/2006 modif., HG 1425/2006 modif.,

-rezultatul controalelor (numărul sancţiunilor, valoarea amenzilor aplicate, alte măsuri dispuse), acolo unde este cazul;

-914 sancţiuni contravenţionale din care 9 amenzi în valoare de 62500 lei şi 905 avertismente,

-derularea programelor proprii ale serviciului (inclusiv cele de investiţii), finanţate din bugetul de stat şi/sau din surse externe:

  1. Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.

La această acţiune au participat un număr de 5 unităţi şcolare din judeţul Botoşani(liceul Dimitrie Negreanu, liceul tehnologic Stefan cel Mare Vorona, liceul tehnologic Bucecea, colegiul economin Octav Onicescu Botoşani şi liceul tehnologic Nicolae Bălcescu Flămînzi). Concursul judeţean a avut are loc în data de 16.04.2019 la Liceul Dimitrie Negreanu Botoşani. Au participat 20 elevi şi 6 cadre didactice.

  1. Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime.

S-a nominalizat grupul local de lucru care va participa la acţiune, s-a desfăşurat o acţiune informare şi conştientizare privind riscurile de cădere de la înălţime cu principalii actori din judeţ cu activitatea din domeniul construcţiilor, care a avut loc în data de 27.05.2019 la care au participat un număr de 24 angajatori, acţiuni de mediatizare. Au avut loc un număr de 6 controale la 6 angajatori cu un număr de 230 lucrători, au fost constatate 20 deficienţe pentru care s-au dispus 20 măsuri, fiind sancţionaţi 6 angajatori cu 20 avertismente contravenţionale.

  1. Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

A avut loc o şedinţă de conştientizare în data de 27.03.2019, la care au participat un număr de 30 unităţi, cărora le-a fost prezentată metodologia acţiunii. S-au selectat angajatorii care vor fi cuprinşi în campania de control. Acţiunile de control urmează a fi efectuate începând cu trimestrul III.

  1. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate un număr de 13 controale, conform metodologiei acţiunii, în care au fost controlate un număr de 83 produse.

  1. Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, pentru o abordare unitară a prevederilor legislației din domeniul de competență și pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a evenimentelor.

Au fost îndrumaţi inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă cu privire la abordarea unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul ssm pentru aplicarea metodelor de bune practici în activitatea de control şi cercetarea evenimentelor.

  1. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători).

Au fost transmise un număr de 120 chestionare angajatorilor din categoria microîntreprinderilor, conform metodologiei acţiunii, pe care majoritatea le-au completat şi transmis inspectorilor, urmând ca aceştia să le analizeze şi să efectueze controale în perioada următoare. Au fost efectuate un număr de 12 controale, fiind constatate un număr de 37 neconformităţi, au fost dispuse un număr de 37 măsuri şi s-au aplicat 37 avertismente verbale.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către serviciile Control Relaţii de Muncă şi Sănătate şi Securitate în Muncă, în cursul semestrului I 2019, este de 751.500 lei.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close