AnunturiJudet

Anunț! Concurs pentru ocuparea unui post de secretar la Școala Gimnazială Nr.1 Avrămeni

Școala Gimnazială Nr.1 Avrămeni din loc Avrămeni, com. Avrămeni, jud. Botoșani organizează concurs
pentru ocuparea unui post de SECRETAR – personal didactic auxiliar, cu normă întreagă , pe perioadă
nedeterminată.

 1. DOSARUL DE CONCURS
 2. Cerere de înscriere la concurs ;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incornpatibil cu funcția pentru care candidează;

5.Carnet de muncă sau raport salariat din Revisal, după caz;

 1. Adeverinţă medicală cu mențiunea “apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
 2. Curriculum vitae in format EUROPASS însoţit de documente justificative.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Actele prevazute la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu
 • Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele , în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate.
 • Numărul de file va fi consemnat în
 1. CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
 • Studii Superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIR;
 • Conştinţe foarte bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Powerpoint, Internet Explorer, poșta electronică, baze de date);
 • Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • Cunoștințe privind managementul resurselor umane;
 • Noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 1. ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)
 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;
 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului;
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului;
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare;
 • Organizarea documentelor oficiale;
 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii;
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele , SIIIR, EDUSAL,REVISAL, ADLIC ,RESURSE UMANE etc.
 • Elaborarea de proceduri operaţionale;
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;
 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră;
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Scolar;
 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.
 • Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
 • Comportamentul şi conduita:
 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;
 • Cerinţe psihologice;
 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.
 1. PROBELE DE CONCURS: Concursul va consta din următoarele etape:
 • Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 • proba scrisă – maxim 100 de Puncte
 • Interviu și probă practică – maxim 100 de Puncte

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

 1. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 18.11.2022 – 06.12.2022, zilnic (luni-vineri) între orele 8:00 – 14:00.

 1. Selecția dosarelor depuse: 07.12.2022.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 07.12.2022, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 07.12.2022 între orele 10:00 – 13:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 07.12. 2022, ora 15:00.
 5. Susținerea probei scrise: 08.12.2022, ora 9.00.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 08.12.2022, ora 13:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 08.12.2022, între orele 13:30 – 14:30.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 08.12.2022, ora 16:00.
 9. Susținerea interviului și a probei practice: 09.12.2022, ora 8.00.
 10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului și a probei practice: 09.12.2022, ora 13.00
 11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului și a probei practice: 09.12.2022, între orele 13:00–14:00.
 12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 09.12.2022, ora 15:30
 13. Afișarea rezultatelor finale: 09.12.2022, ora 16:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul unității școlare.

Candidații pot contesta doar propriile lucrări.

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Avrămeni, conform graficului de mai sus.

Relații suplimentare la secretariatul unității, tel . 0754568610

VII. TEMATICA PENTRU CONCURS

1.Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar;

 1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 2. Regimul actelor de studii;
 3. Duplicate ale actelor de studii;
 4. Documente școlare;
 5. Salarizare și încadrare;
 6. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 7. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 8. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

VIII. BIBLIOGRAFIE

 1. 1. Legea 1/ 2011– Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
 2. 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

3. ORDIN  4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar .

4 . ORDIN nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar.

 1. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 2. OUG Nr.17/23.02.2017 – salarizarea pentru personalul nedidactic din invatamant;
 3. H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare.
 4. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 5. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
 6. Legea Arhivelor Nationale nr. 16 / 1996 republicata;
 7. O.M . 1350/2007 – stabilirea cuantumului pentru plata cu ora;
 8. HG 1/2017– pentru stabilirea salariului minim brut pe țară
 9. Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 10. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 11. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu completările ulterioare;
 12. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
 13. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 14. Ordinnr. 5.379/7.09.2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 15. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button