Local

Controale ale inspectorilor de muncă la angajatorii din Botoșani

Campania Națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a preverilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a desfășurat in perioada 19.09-22.09.2022.

Obiectivele acestei campanii au fost:

 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia;
 • Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea incheierea contractelor individuale de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • Determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a inființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediul, în termenul legal.

 

Grupul ținta

Beneficiarii la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată și în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.52/2011.

 

 

 

 

Activitatea de control a vizat respectarea de către beneficiari sau imputerniciți ai acestora a prevederilor legale referitoare la zilieri, in domeniile prevăzute la art.13 din Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-au efectuat astfel verificări privind:

 • Înființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor conform art. 41 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri republicată, cu modificările și completările ulterioare și păstrarea acestuia la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz;
 • Completarea Registrului electronic de evidență a zilierilor conform Ordinului nr.1.140/2020, pentru aprobarea Motodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor,precum și inregistrările care se efectuează în acesta;
 • Inregistrarea în Registrul de evidență a zilierilor ,in ordine cronologică, a tuturor zilierilor cu care beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii;
 • Durata activității ocazionale prestate de zilier;
 • Durata zilnică maximă de executare a activității unui zilier, inclusiv pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă;
 • Perioada maximă de timp, pe durata unui an calendaristic, în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar;
 • Interdicția de a angaja zilieri care să desfășoare activitatea în beneficial unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul sau un imputernicit al acestuia are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art.13 din Legea 52/2011;
 • Plata către zilier, in condițiile prevăzute la art.5 alin.2 lit.e din Legea nr.52/2011;
 • Prestarea de activități cu caracter ocazional de către zilieri numai în domeniile prevăzute la art.13 din lege.

 

 

In cadrul acestei campanii au fost verificați 22 beneficiari care utilizează zilieri.

Nu au fost aplicate sancțiuni, dar s-au dispus 7 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page