Anunturi

Anunț privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil-teren în suprafață de 11.000 mp, proprietate privată a orașului Bucecea

Orasul Bucecea organizează in data de 29.06.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botosani, licitatie publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privata a Orasului Bucecea.

1.Informaţii generale privind concedentul :

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876,

tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,

e-mail : [email protected]

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :

-teren intravilan  din domeniul privat al orasului , in suprafata de 11.000 mp, situat in PC 1115.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

-documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.

-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 21.06.2021

 

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor  –  28.06.2021, ora 15:30.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redeventei

6.nivelul minim al redeventei : 4.592 lei/an

  1. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

-29.06.2021,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

  1. 8.garantia de participare se constituie conform legii.
  1. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 08.06.2021.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!