Anunturi

Anunț privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil – teren în suprafață de 1.000 mp, proprietate privată a Orașului Bucecea

Orașul Bucecea organizează în data de 29.04.2024, ora 10.00, la sediul temporar în clădirea Școlii numărul 2, din strada Eroilor, numărul 30A, orașul Bucecea, județul Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui imobil – teren, proprietate privată a Orașului Bucecea.

 

 1. Informaţii generale privind concedentul:

Orașul Bucecea, cu sediul în Bucecea, județul Botoșani, strada Calea Națională, numărul 70, cod fiscal 3643876, telefon 0231550112 – interior 109, fax 0231550123, e-mail: [email protected]

 1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

Teren intravilan, în suprafață de 1.000 mp, situat în strada Aleea Teilor, nr. 9A, orașul Bucecea, județul Botoșani, aparținând domeniului privat al Orașului Bucecea, identificat în parcela cadastrală 1115, CF 52897.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
 • Documentaţia de atribuire a fost publicată pe site-ul oficial primariabucecea.ro
 • Documentaţia de atribuire se poate procura și de la sediul temporar al Orașului Bucecea, în clădirea Școlii numărul 2, din strada Eroilor, numărul 30A, orașul Bucecea, județul Botoșani, pe baza unei solicitări scrise adresate Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartiment Investiții.
 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2024, ora 10.00.
 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.04.2024, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul temporar al Orașului Bucecea în clădirea Școlii numărul 2 (Secretariat) din strada Eroilor, numărul 30A, cod poștal 717045, orașul Bucecea, județul Botoșani.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat la sediul temporar al Orașului Bucecea, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.

Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor sunt precizate în Documentația de Atribuire, cap. 4.

 1. Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redevenței.
 2. Nivelul minim al redevenței: 1.323,28 lei/an
 3. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2024, ora 10:00 – sediul temporar al Orașului Bucecea, în Clădirea Școlii nr. 2, din strada Eroilor, nr. 30 A, orașul Bucecea, județul Botoșani.
 1. Garanția de participare se constituie conform legii.
 2. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2024.
 1. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administractiv nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page