LOCAL | Sute de sancțiuni aplicate de ITM firmelor din Botoșani

În primul semestru al anului 2018, activitatea compartimentului Control Relaţii de Muncă s-a desfăşurat având la bază tematica de control aprobată prin Programul propriu de acţiuni al ITM Botoşani şi legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă, în conformitate cu programările lunare stabilite.

În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă au efectuat controale la 669 de agenţi economici, cu 9869 salariaţi, dintre care 4.705 femei şi 3 tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Din cei 669 de angajatori verificaţi, unui număr de 37 li s-au aplicat 45 de sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 24 de amenzi în valoare totală de 748.500 lei şi 21 de avertismente. Au fost dispuse 690 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controlului şi consemnate în procesele-verbale de control. Au fost transmise spre executare la ANAF 5 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar alte 3 au fost luate în debit de către ANAF.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Programului propriu de acţiuni, în primul semestru al anului 2018, s-a verificat modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar unul dintre obiectivele principale urmărite a fost depistarea şi diminuarea muncii nedeclarate. În acest sens, au fost organizate acţiuni de control la punctele de lucru ale angajatorilor de pe raza judeţului, în domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii nedeclarate, a muncii tinerilor şi copiilor. În cadrul acţiunilor de control, au fost depistate 44 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 31 persoane fără forme legale de angajare şi 13 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în ReviSal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Controalele au fost efectuate la 651 de agenţi economici, 20 dintre aceştia fiind sancţionaţi pentru muncă nedeclarată cu 19 amenzi în valoare totală de 740.000 lei şi 2 avertismente, pentru primirea la muncă a persoanelor fără contracte individuale de muncă şi pentru netransmiterea în format electronic a contractelor individuale de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii nr. 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din domeniul relaţiilor de muncă.

În acest sens, au fost aplicate 31 de sancţiuni, dintre care 24 de amenzi şi 7 avertismente, după cum urmează: 15 amenzi în valoare de 580.000 lei pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractelor individuale de muncă, 4 amenzi în valoare de 160.000 lei pentru primirea la muncă fără transmiterea raportului de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 1 amendă de 2.000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, 1 amendă de 1.500 lei pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte şi 3 amenzi în valoare de 5.000 lei pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 748.500 lei.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Pe parcursul primului semestru al anului 2018, inspectorii de muncă din compartimentul Control Relaţii de Muncă au procedat şi la verificarea respectării de către angajatori a prevederilor art. 36 din O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 5 controale, toate împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat în vederea intensificării acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Nu au fost constatate deficienţe şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

 

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate     

În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, o singură societate a solicitat inspectoratului înregistrarea conform prevederilor art. 8, alin. 1, lit. a) din Legea 156/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, numărul total al agenţiilor de plasare a forţei de muncă înregistrate la I.T.M.a ajuns la 8. Nu au fost efectuate controale.

Conform situaţiilor raportate de aceşti agenţi de plasare a forţei de muncă, numărul solicitanţilor de locuri de muncă în străinătate cuprinşi în banca de date în primul semestru al anului 2018 a fost de 90, numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere fiind 11. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii a fost de 11, dintre care 1 bărbat şi 10 femei, ocupând 4 posturi de îngrijitori bătrâni în Belgia, 2 posturi de bonă în Olanda şi 5 posturi de muncitori necalificaţi în Olanda.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată

În urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă, pe parcursul semestrului I 2018 nu au fost depistate situaţii de discriminare între femei şi bărbaţi, dar s-au dispus măsuri în sensul informării salariaţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au potrivit prevederilor Legii 202/2002, completarea Regulamentului Intern prin stabilirea sancţiunilor disciplinare aplicabile în cazul încălcării demnităţii personale prin acţiuni de discriminare sau de hărţuire sexuală.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor, în acţiunile de control organizate în semestrul I 2018 s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale. Au fost depistate situaţii de nerespectare a termenelor legale de transmitere a registrului electronic şi/sau a modificărilor acestuia, situaţii de completare eronată a datelor în registru sau de dublare a contractelor individuale de muncă. Au fost efectuate controale la 633 angajatori, 6 dintre ei fiind sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale, dispunându-se 22 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost aplicate 7 avertismente.

 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În semestrul I 2018, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului C.R.M. au verificat 96 de angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, şi au constatat că 12 dintre aceştia nu respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

 

Campanie de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea pevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

Această campanie s-a desfăşurat în perioada 04 decembrie 2017 – 31.03.2018 şi a avut ca obiectiv principal creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată.

Un alt obiectiv a fost informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor art. VII  din OUG nr. 82/2017 şi conştientizarea angajatorilor cu privire la iniţierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

În acest scop, I.T.M. Botoşani a organizat 443 sesiuni de informare şi conştientizare, dintre care 432 acţiuni (la care au participat 334 persoane juridice, 27 persoane fizice autorizate şi 71 întreprinderi  individuale), 8 apariţii în presă şi 3 intervenţii Radio-TV.

 

Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat – prevederi derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În perioada 02 aprilie – 29 iunie 2018, au fost verificaţi 289 de angajatori şi s-a constatat că 3 dintre aceştia nu au respectat prevederile art. VII din OUG 82/2017 privind obligativitatea iniţierii negocierii colective, 11 angajatori nu au respectat termenul de 31.03.2018 pentru transmiterea modificărilor referitoare la salarii. A fost aplicat un avertisment pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017. Au fost constatate şi alte nereguli pentru care s-au dispus 14 măsuri de remediere şi s-au aplicat 14 amenzi în valoare totală de 465.000 lei şi 13 avertismente.

 

Campania de informare a angajatorilor care au străini angajaţi sau a celor interesaţi în acest demers, cu privire la condiţiile în care străinii pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României, precum şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajatori

Această campanie s-a derulat în perioada 14-20.05.2018, în colaborare cu Biroul Local pentru Imigrări Botoșani. În prealabil, au avut loc întâlniri cu reprezentanții structurilor teritoriale pentru imigrări, s-au elaborat materialele informative şi s-au transmis invitații angajatorilor.

În data de 17 mai 2018, la Centrul de Pregătire și Perfecționare al Inspecției Muncii, a fost organizat un seminar la care au fost prezentate prevederile legale în domeniu. La acest seminar au participat reprezentanți de la 22 de angajatori care desfăşoară activitate pe raza judeţului Botoşani.

Această campanie s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile punctului 12 din Planul de cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor în anul 2018.

 

Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice, bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie

În perioada 29 – 31 mai 2018, în cadrul acestei campanii au fost verificaţi 8 agenţi economici care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. În cadrul acestor controale, au fost constatate deficienţe după cum urmează: neevidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă, netransmiterea în registrul electronic a modificărilor de salariu intervenite începând cu 01.01.2018, neprecizarea în contractul individual de muncă cu fracţiune de normă a repatizării programului de lucru, neacordarea unui spor la salariu pentru faptul că repausul săptămânal se acordă şi în alte zile decât sâmbăta şi duminica, încheierea contractului individual de muncă fără să existe certificatul medical care să ateste faptul că cel în cauză este apt pentru muncă. Pentru remedierea acestor deficienţe au fost dispuse 22 de măsuri.

 

Campania Naţională “O zi pe săptămână” pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în unităţile care au ca domeniu de activitate cod CAEN 310 – Fabricarea de mobilă şi respectiv cod CAEN 4759 – comerţul cu amănuntul al mobilei

În luna iunie 2018, în cadrul Campaniei O zi pe săptămână, acţiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-au desfăşurat în unităţi care au domeniul de activitate Fabricarea de mobilă şi Comerţ cu amănuntul al mobilei. Au fost efectuate controale la 15 angajatori şi au fost dispuse 14 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în cadrul controalelor şi anume: angajarea în baza unui certificat medical care să constate că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci, respectarea termenul de transmitere a modificărilor registrului general de evidenţă a salariaţilor, evidenţierea orelor de început şi de sfârşit a programului de lucru, păstrarea la punctele de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă, respectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

 

 1. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  Botoşani elaborează, anual, un Program propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2018 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

– 377 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– 975 sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în valoare de 34500 lei şi 969 avertismente.

 

Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

Campanii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 1. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. S-a contactat Inspectoratul Scolar Judeţean, şcolile participante, s-au efectuat vizite de lucru a inspectorilor de muncă din cadrul ITM în unitaţile şcolare nominalizate în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor la nivel judeţean şi naţional. Au participat 6 unităţi şcolare, din care 10 clase profil mecanic, 6 clase profil real, şi 6 clase învăţământ profesional, fiind implicate 12 cadre didactice şi 290 elevi. Concursul judeţean a fost organizat în data de 14.04.2018, la care au participat 20 elevi şi 8 profesori de la 5 şcoli. La concursul naţional, desfăşurat la Iaşi, au participat 8 elevi şi 4 didactice.

 

 1. Campanie națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, au fost efectuate 8 controale la 8 angajatori cu un total de 353 angajaţi, fiind constatate 26 neconformităţi aferente „tematicii de control instruire şi informare”, pentru care s-au dispus un 26 măsuri şi 26 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 4000 lei şi 25 avertismente.

 

 1. Campanie națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. S-au identificat angajatorii cu volum important de activitate în domeniu. Au avut loc acţiuni de informare a unităţilor beneficiare privind modul de derulare a campaniei şi tematica abordată, conform metodologiei transmise de către Inspecţia Muncii. Au fost efectuate un număr de 5 controale la 5 beneficiari cu un total de 19 zilieri, fiind constatate 10 neconformităţi, pentru care s-au dispus 10 măsuri şi 10 sancţiuni contravenţionale din care 10 avertismente.

 

 1. Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost efectuate acţiuni de informare la 162 unităţi administrative, deconcentrate, unitaţi de învăţământ, urmând a se efectua controale în trimestrele III şi IV, conform metodologiei.

 

5.Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană.

Au fost efectuate acţiuni de control la 12 unităţi din domeniu, fiind controlate 78 produse, cu aplicarea a 10 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

 1. Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă.

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. Au fost selectate unităţile participante. Au avut loc întâlniri ale inspectorilor de muncă implicaţi în desfîşurarea acţiunii cu reprezentanţii unităţilor implicate pentru prezentarea acţiunii, explicarea modului de operare cu chestionarele de opinie şi distribuirea acestora. S-au completat chestionarele, şi au fost preluate de la unităţile implicate, urmând ca să fie introduse datele la primirea softului şi a linkului de accesare de la INCDPM „Alexandru Darabont”.

 

 1. Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. Controalele vor avea loc în trimestrul IV 2018.

 

 1. Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul inspectoratului. A fost prezentată metodologia acţiunii  inspectorilor de muncă de către grupul local de lucru. Au fost efectuate acţiuni de control la 6 unităţi din domeniu cu un număr total de 155 salariaţi, fiind constatate 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus 15 măsuri de remediere, fiind aplicate 15 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

 1. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului.

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 4 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus 15 măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

 1. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 – 249 lucrători).

S-au nominalizat inspectorii de muncă care formează grupul local de lucru. Au fost selectate 49 unităţi mijlocii şi 11 unităţi mici la care a fost transmis chestionarul din anexa 1, acesta fiind transmis completat de către toate cele 49 unităţi mijlocii şi 7 unităţi mici, urmănd ca inspectorii de muncă să efectueze controale până în trimestrul IV inclusiv la unităţile selectate pentru control.

 

 1. Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă

A fost diseminat proiectul fişei pentru angajator şi a ghidului inspectorului de muncă, angajatorii fiind informaţi prin publicarea fişei angajatorului pe site-ul inspectoratului.

 

7.Acţiune de diseminare și instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la aspecte și bune practici la nivel european

S-au nominalizat inspectorii de muncă participanţi la instruirea naţională din perioada 07-08.05.2018, desfăşurată la I.T.M. Maramureş. Au participat 2 inspectori de muncă, conform metodologiei acţiunii.

Situaţia accidentelor de muncă produse în semestrul I din anul 2018

În primul semestru al anului 2018, au fost înregistrate 16 accidente (12 persoane accidentate în anul 2018 şi 4 persoane accidentate în anul 2017), dintre care nici o persoană accidentată mortal. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în domeniul construcţiilor civile (4 accidente).  Nu au fost înregistrate accidente de muncă mortale. În primul semestru din anul 2018, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 13 persoane,  prin  reluarea activităţii. Din totalul accidentelor de muncă două au fost accidente de circulaţie şi două au fost accidente de traseu.

 

 

Valoarea totala a sancţiunilor aplicate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani, Serviciile Relaţii de muncă şi Securitate şi Sănătate în Muncă în cursul semestrului I 2018, este de 783.000 lei.

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: