LOCAL | Firmele botoșănene luate la verificat de inspectorii ITM

ACŢIUNE DE VERIFICARE A MODULUI ÎN CARE SUNT RESPECTATE CERINŢELE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII Şl PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR CARE POT FI EXPUŞI UNUI POTENŢIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EXPLOZIVE ÎN EXPLOATĂRILE MINIERE, SILOZURILE DE CEREALE Şl FABRICILE DE NUTREŢURI COMBINATE, DE FABRICARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE, A MOBILEI, ACTIVITĂŢILE DIN COMPANIA ROMARM Şl UNITĂŢILE DE DISTRIBUŢIE A COMBUSTIBILILOR SOLIZI, LICHIZI, GAZOŞI Şl AL PRODUSELOR DERIVATE.

 1. Obiectivele acţiunii

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;

Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor potenţial explozive.

 1. Motivarea acţiunii

Pentru activităţile din exploatările miniere.

Activităţile din industria extractivă se desfăşoară în mediul subteran şi în cariere la suprafaţă. Datorită riscurilor specifice acestei activităţi este necesar atât o instruire adecvată precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activităţii de inspecţie să permită o creştere a siguranţei a locului de muncă.

Specific locurilor de muncă din subteran în cazul exploatărilor miniere din zăcămintele de cărbune şi minereuri complexe este pericolul acumulărilor de gaze de mină cu potenţial exploziv, faţă de care sunt necesare măsuri permanente de aeraj specific acestor condiţii. De asemenea este necesară adoptarea unor metode de exploatare adecvate care să asigure condiţii optime lucrătorilor din subteran. Un real pericol îl constituie focurile endogene care pot apare în mod intempestiv ca urmare a fenomenului de oxidare a cărbunelui şi a minereurilor complexe faţă de care specialiştii acţionează în mod permanent, monitorizând atmosfera de mină din subteran în vederea intervenirii prompte pentru evitarea unor eventuale accidente cu urmări tehnice şi umane. În activitatea de exploatare la suprafaţă – cariere, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt incendiile provocate de către covoarele benzilor transportoare şi a altor utilaje de transport ale substanţelor minerale utile, cât şi de tensiunile de alimentare ale acestora.

 

Pentru activităţile din silozurile de cereale şi fabricile de nutreţuri combinate

În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a produselor agricole cât şi în cele de prelucrare, păstrare, industrializare şi livrare a furajelor, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. Atât autoaprinderile cât şi incendiile care pot fi generate în silozurile de cereale şi fabricile de nutreţuri combinate sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii subestimate.

 

Pentru activităţile de fabricare a băuturilor alcoolice

Băuturile alcoolice se clasifică în :

 1. Naturale : – nedistilate dacă alcoolul rezultat rămâne în lichidul care a suferit fermentaţia alcoolică(berea, vinul);
 • distilate dacă se obţin prin distilarea lichidelor fermentate
 1. Industriale

Băuturile alcoolice distilate sunt cunoscute şi sub denumirea de rachiuri.

Rachiurile naturale se obţin prin fermentarea alcoolică a glucidelor provenite din fructe, tescovină, drojdie, diferite cereale, melasă, cartofi şi separarea prin distilare a alcoolului rezultat. Rachiurile industriale sau artificiale se prepară din alcoolul rectificat (spirt rafinat) diluat cu apă potabilă sau dedurizată sau cu duritate mică la care se adaugă sucuri şi distilate de fructe, extracte din plante aromate sau esenţe sintetice, coloranţi alimentări şi alte ingrediente. Dacă la rachiurile naturale sau artificiale se încorporează zahăr se obţin lichiorurile. Băuturile alcoolice sunt produse lichide datorită conţinutului mare de apă şi alcool. Elementul comun al diferitelor băuturi alcoolice il constituie prezenta, în proporţii variabile, a alcoolului etilic. Având formula chimică C2H60, acest produs, care mai poartă numele de Etanol, Spirt, Spirt de vin, este considerat foarte periculos pentru lucrători pentru că produce boli grave prin inhalare în condiţiile expunerii îndelungate în atmosfera încărcată cu vapori de alcool şi este foarte inflamabil ( punctul de inflamabilitate fiind la 12°C) vaporii săi putând forma amestecuri explozive în limite largi 3,5 – 15 voi. %. Alcoolul etilic se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit de contactul cu substanţe puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic şi etichetate în conformitate cu Directivele EC având ca simbol F – Foarte inflamabil. Se păstrează departe de orice flacără sau sursă de scântei.

 

Pentru activităţile de fabricare a mobilei

Rezultatele  controalelor  efectuate  de  către  inspectoratele  teritoriale  de muncă şi de către

Inspectorii  de  muncă  de la Inspecţia Muncii, au evidenţiat faptul că  în  activităţile  de finisare

mobilier  din  fabricile  de  mobilă   au  fost  constatate  deficienţe  în  baza  cerinţelor  minime

referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă

unde  se  pot  forma  atmosfere  explozive  pe  baza  componentelor  combustibile  ale  lacurilor

rezultate din procesul tehnologic de finisare a mobilierului.

 

Pentru activităţile din compania Romarm

Activitatea de fabricare a armamentului şi a muniţiei în mare parte se produce în cadrul Companiei Naţionale ROMARM S.A..

Ca urmare a evenimentelor petrecute în ultimii trei ani în sucursalele Companiei Naţionale ROMARM S.A, Inspecţia Muncii a dispus intensificarea controalelor cu caracter preventiv. în urma acestora se pot enumera o serie de deficienţe constatate de către inspectorii de muncă pentru care au fost dispuse măsuri ferme de remediere a acestora.

Pentru activităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi a produselor derivate (depozitele de carburanţi propriu-zise şi cele din cadrul rafinăriilor)

Depozitele de carburanţi, inclusiv cele de pe teritoriul rafinăriilor comercializează produse petroliere cum sunt : Benzina cu diferite cifre octanice; Motorina; Gazul petrolier lichefiat auto( autogas); Recipiente-butelii de 26 litri cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnica. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din fracţionarea ţiţeiului. Totodată sunt substanţe extrem de inflamabile, devenind explozive în anumite concentraţii, în contact cu aerul şi surse potenţiale de aprindere. în timpul utilizării pot produce efecte nocive atât asupra organismului uman, cât şi asupra mediului înconjurător .

      Acte normative în baza cărora se desfăşoară acţiunea naţională

1.Legea nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotărârea nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sancţiunilor, aprobată şi completată prin Legea nr.

180/2002;

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. G. nr. 355 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. G. nr. 493/ 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 5. G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 6. G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 7. G. nr. 1.048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 8. G. nr. 1.146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 9. G. nr. 1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
 10. G. nr. 1.058/ 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
 11. G. nr. 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţii;
 12. G. nr. 1.218/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
 13. U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 14. G. nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 15. G. nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă;
 16. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive modificată şi completată;
 17. HG nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 126 / 1995 privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive, modificată şi completată;
 18. ORDIN nr. 392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive”, indicativ NEx 01-06;
 19. I 31/1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate- M.L.P.A.T., Ministerul Industriei şi Comerţului;
 20. I 33/1999 – Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate- M.L.P.A.T, Ministerul Industriei şi Comerţului;
 21. NP 037/1/99 – Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule, prin staţii independente – M.L.P.A.T;
 22. NP 037-99- Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate- M.L.P.A.T;
 23. NP 018/1997-Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori-M.L.P.A.T.
  1. PT ISCIR C8-2010 Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate;
  2. PT ISCIR C3-2012 Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL;
  3. HG 1175-2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
  4. ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011.

 

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close