LOCAL | Direcția Silvică Botoșani a dat startul la „Luna plantării arborilor” – FOTO

Manifestarea anuală ce are ca perioadă de desfăşurare intervalul 15 martie -15 aprilie denumită în mod generic „Luna Plantării Arborilor”are în prim plan evidenţierea rolului şi importanţei pădurii în menţinerea echilibrului în natură.

Această manifestare are o istorie oarecum bogată, începuturile sale ducând la anul 1872, când aceasta a debutat în Statele Unite la iniţiativa ministrului din acea vreme Sterling Morton, ca o consecinţă a despăduririlor masive ce aveau loc în perioada respectivă. Pilda americană a cuprins apoi întreaga lume civilizată. Astfel, la primul Congres pentru silvicultură de la Paris, în anul 1901, reprezentantul Franţei a propus o moţiune în favoarea stabilirii unei sărbători a arborelui, formulate astfel: „Să se creeze în fiecare ţară, în a doua duminică a lunii octombrie, o sărbătoare a arborelui, la fel ca cea din Statele Unite și care să fie consacrată de către elevii şcolilor pentru a planta un arbore”.

La noi, inițiativa demersurilor de masă a fost luată în anul 1902, de către un cărturar: Spiru
Haret, în perioada în care era ministru al Cultelorşi Instrucției Publice. Serbarea „sădirii arborelui”, așa
cum a fost denumită inițial, a prins teren, luând cu timpul caracterul unei adevărate sărbători de
primăvară, al unei sărbători naționale. Astfel, în anul 1937, la iniţiativa marelui silvicultor Marin
Drăcea, la vremea aceea înalt funcționar în Ministerul Domeniilor, în cadrul manifestării, desfășurată
începând cu acel an sub denumirea de „Lunaplantării arborilor”, au fost organizate 2910 serbări cu 388
de mii de participanţi, împădurindu-se 3714 hectare. Începând cu perioada celui de-al doilea război
mondial, acţiunea a fost întreruptă până în anul 1953 când ea a fost reluată sub titulatura de „Luna
Pădurii”, stabilindu-se prin lege perioada de desfăşurare martie – aprilie a fiecărui an. Din anul 1989,
aceasta se serbează în perioada 15 martie — 15 aprilie, iar începând cu anul 2008, odată cu apariţia
noului Cod Silvic — Legea nr. 46/2008, se revine la vechea denumire, respectiv „LUNA
PLANTĂRII ARBORILOR“, sub care se desfăşoară şi astăzi.
„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“este pe de o parte o ocazie de a ne întoarce la natura,
dar şi o ocazie de a conștientiza importanța pădurii în viaţa societăţii.
Apariţia şi dezvoltarea speciei umane este nemijlocit legată de pădure. Şi la această dată
aproximativ 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în păduri. Pădurile acoperă 31% din
suprafața terestră şi au o contribuţie esențială la menţinerea unei clime globale stabile. Pădurea
reprezintă habitatul a aproape 80% din speciile de animale existente pe planetă.
Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte,
o perioadă în care prin acţiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societăţii şi la calitatea
mediului în care trăim.
Acţiunile silvice care se desfăşoară în această perioadă de către Direcţia Silvică Botoşani au ca
obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor,
împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelorşi a traseelor drumurilor ce străbat fondul
forestier, cu participare diversă şi în special a generaţiei tinere.
Fondul forestier actual al judeţului Botoşani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi
cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinalde la 60 m (Lunca
Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut,
respectiv Siret.
Pe total, în administrarea Direcţiei Silvice Botoşani se află 49882 haterenuri forestiere situate
pe raza administrativă a douăjudeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,
34501 ha sunt proprietate publică a statului (69 %) iar 15301 ha (31%) reprezintă fond forestier privat
reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.
Din suprafaţa retrocedată de 22627 ha, 6269 ha sunt administrate de către structuri silvice ce
funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 15301 ha asigurăm servicii de pază şi
administrare. Menţionăm că în anul precedent am preluat în pază 1301 ha păduri particulare din
care 1204 conform prevederilor art. 16 din Codul Silvic – păduri pentru care nuse cunosc actualii
proprietari şi pentru care nu era asigurată paza, acţiune care continua și în acest an.
Regenerarea pădurilor în anul 2020
Regenerarea pădurilor este una dintre activităţile prioritare ale Direcţiei Silvice Botoşani,
prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate
publica a statului ne-am propus efectuarea în acest an a lucrărilor de regenerare pe o suprafaţă de 170
ha, din care 55 ha împăduriri integrale şi 115 ha prin regenerarea naturală, în urma efectuării tăierilor
de racordare în suprafetele regenerate sub masiv sau în urma tăierilor în crîng. De asemenea, pentru
consolidarea regenerărilor declanşate în anii anteriori, vom efectua completări pe o suprafață de 55 ha,
plantațiile mai vechi fiind afectate atat de pierderi normale, cat şi de calamităţile naturale (seceta,
inundaţii) din anul trecut.
Suprafeţe mai mari de împăduriri în această primăvară sunt suprafeţele de pe care s-au exploatat
arboretele de molid şi frasin afectate de uscare în anii trecuţi datorită unor cauze care nu au pututfi
prevenite, respectiv:
– zona Coştiugeni — Măscăteni, com. Albeşti – 6 ha şi zona lonaseni – Drislea, com.
Trusesti -17 ha, din cadrul O.S.Truşeşti;
– zona Runc – Bahlui, com. Frumuşica – 21 ha, din cadrul O.S. Flămânzi;
– zona Tudora – 5 ha şi zona Orăseni – Mesteacăn – 3 ha, din cadrul O.S. Mihai
Eminescu;
– zona Alba, com. Hudesti -5 ha şi pădurea Teioasa — Darabani – 7 ha, din cadrul O.S.
Darabani;
– zona Suharău, com. Suharău — Talpa , com. Cândesti – 2 ha, din cadrul O.S.Dorohoi;
Derularea în bune condiţii a activităţii de regenerare a pădurii presupune existenţa în acelaşi
timp a trei tipuri de resurse: materiale, umaneşi financiare.
Resurse materiale – Pepiniere silvice
În această primăvară vom planta peste 467 mii de puieţi din care 461 mii provin din pepinierele
proprii, iar 6 de mii sunt din transfer de la direcţiile silvice vecine.
La rândul nostru vom livra un număr de 54 mii de puieţi de paltin, 10 mii de puieţi de
salcâm şi S mii puieţide cireş la Direcţia Silvică Suceava.
Pepinierele silvice însumează în cadrul judeţului o suprafață de 25 ha şi produc anual
aproximativ un milion de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi
pentru alţi beneficiari. Gamaeste foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condiţiilor climatice
zonale precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger,
sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali de tuie, buxus, salcie creață,
molid, tisa, brad, duglas.
Pentru producerea puieţilor necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2020 ne-am
propusînființarea de culturi noi pe o suprafață de 230 ari, din care prin semănarea seminţelor forestiere
pe o suprafață de 130 ari şi butăşirea speciilor de plop si salcie pe o suprafaţă de 100 ari.
Semănăturile de primăvară le vom face cu salcâm, frasin, plop alb, ulm şi sălcioară, urmând ca
în toamnă să completăm necesarul cu specii de cvercinee, fag, paltin,tei, cireş.
Avem trei pepiniere silvice mai mari (Rădăuţi Prut – O.S. Darabani, Guranda – O.S. Truşeşti,
Cotu Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de irigat moderne, care au consum redus de apă
şi eficienţă sporită şi care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea culturilor şi
de scoatere (recoltare) a puieților.
Avem un excedent de 197 mii puieţi forestieri (59 mii salcâm, 13 mii stejar roşu , 1 mii de
nuc comun, | mii de plop alb, 1 mii plop e.a., 50 mii de cireş, 38 mii paltin, 23 mii frasin de
pennsylvania, 6 mii de ulm, | mii de măr, 6 mii de sânger, 12 mii de sălcioară şi 2 mii de lemn
câinesc) precum şi de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, salcie creaţă, molid, tisa,
brad, duglas etc.) pe care îi oferim spre valorificare populaţiei sau operatori economici pentru utilităţi
diferite ( împădurireaterenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii si a altor spaţii verzi, etc.).
Valorificarea excedentului de puieţi se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru
persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanelefizice.
Resurse umane
Resursele umane necesare derulării în bune condiţii a lucrărilor din campania de primăvară
reprezintă o problemă având în vedere volumul mare de lucrări într-un timp scurt ce implică un număr
mare de muncitori.
Pentru rezolvarea problemelor legate de resursa umană s-au derulat procedurile legale pentru
achiziţia publică a lucrărilor de împăduriri și întreţinere a plantațiilor existente, finalizate prin încheierea
de contracte de prestări servicii cu operatori economici specializaţi în acest sens.
Parte din lucrări, în volum mai restrâns, vor fi executate cu personalul angajat al direcţiei sau
zilieri.
Resursa financiară — care nu este deloc de neglijat
În anul 2020 pentru toate lucrările de regenerarea pădurii (pregătirea terenului în vederea
împăduririi, împăduriri, lucrări de ajutorare a regenerării naturale, întreţineri plantaţii), în cadrul
Direcţiei Silvice Botoşani se preconizează că se vor cheltui cca. 5296 mii lei din care pentru lucrările
de împăduriri din această primăvară este nevoie de 1229 miilei.
Sursele de provenienţă a fondurilor necesare desfăşurării campaniei de primăvară sunt fondul de
conservare şi regenerare (1210 mii lei) asigurat în totalitate la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor —
Romsilva şi fondul de ameliorare a terenurilor cu destinaţie silvică (19 mii lei) asigurat de Ministerul
Apelor şi Pădurilor.
Campania de împăduriri din primăvara 2020
Cele mai multe suprafețe se vor planta în această primăvară cu: gorun, stejar, fag, salcâm,
salcie, plop, frasin, paltin, ulm, cireş, tei şi sălcioară.
În acest an vremea mai caldă ne-a permis declanşarea campaniei de împăduriri încă din
ultimele zile din februarie. În prezent campania de împăduriri este în toi, la aceasta data fiind
scoşi 95% din puieţii forestieri necesari şi realizate împăduririle pe cca 5 ha. Considerăm că există toate
premisele ca în această primăvară campania de împăduriri să fie terminată în timp optim, iar lucrările
să fie de calitate.
În campania de împăduriri participă şi numeroşi voluntari, elevi, tineri, în cadrul unor acţiuni
ecologice, participare cu rol foarte important în formarea unei conştiinţe forestiere a generaţiei tinere.
Pentru această primăvară ne-am propus organizarea a 11 acţiuni de plantare la care sunt invitaţi
să participe voluntari, acestea fiind răspândite pe raza de activitate a fiecărui ocol din cadrul direcţiei
programul fiind anexat şi publicat pe site-ul direcției. Publicarea programului şi a numărului de telefon
de contact are rolul de a ajuta voluntarii să își adapteze programul şi de a participa la cât mai multe
acţiuni.
În acest an toate acţiunile de plantare organizate de Regia Naţională a Pădurilor — Romsilva
sunt parte a campaniei naţionale de împădurire “O pădure cât o ţară” derulată de Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României.
În acest sens în data de 21.03.2020 la nivelul judeţului Botoşani va avea loc o amplă
acțiune de plantat cu voluntari în pădurea Talpa, com. Cândești, acţiune promovată şi pe site-ul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi se va efectua cu sprijinul voluntarilor şi a angajaţilor
instituțiilor din judeţ participarea fiind liberă.
În sprijinul ideii de conștientizare a rolului, funcţiei şi importanţei sociale a pădurilor în cadrul
acţiunilor legate de „Luna Plantării arborilor” sunt încheiate parteneriate de colaborare cu diverse
instituţii, O.N.G-uri, unităţi şcolare şi cercuri ecologice.
Tot în această perioadă se vor efectua acțiuni de igienizare a pădurilor aflate la marginea
drumurilor naţionale şi a celor aflate în zone de interes turistic sau în imediata vecinătate a
localităţilor. La acţiuni de igienizare a lizierelor de fond forestier invităm să participe ca şi voluntari
toţi cetăţenii județului, indiferent de vârstă şi ocupaţie, demonstrând în acest fel că ne pasă de mediulîn
care trăim.                                                                            

ddd

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close